1. Behandling av personopplysninger i Interkreditt Kapital AS

Når vi er i kontakt med deg i forbindelse med vår finansieringsvirksomhet vil Interkreditt Kapital AS behandle personopplysninger om deg. I det følgende finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Personopplysninger er enhver form for informasjon om en identifisert eller identifiserbar person, det vil si alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kontonummer, kredittopplysninger mv. Dette gjelder også personopplysninger for innehavere av enkeltpersonforetak og opplysninger om ansatte i selskaper vi er i kontakt med.

Vi behandler ikke sensitive personopplysninger som rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

 

2. Behandlingens formål og hva slags informasjon vi samler inn

Dine personopplysninger blir samlet inn og brukt til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Vi behandler først og fremt personopplysninger i forbindelse med vår porteføljevirksomhet og oppfyllelse av forpliktelser Interkreditt Kapital AS har påtatt seg ovenfor oppdragsgivere/kunder og for å overholde lovbestemte krav fra myndighetene. Personopplysninger vil også behandles med det formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere hvitvasking og andre straffbare handlinger.

Vi vil i forbindelse med avtaleinngåelse og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, eksempelvis ansatte og debitorer samt reelle rettighetshavere. Dette gjelder også personopplysninger vedrørende innehaveren av et enkeltpersonforetak og ansatte hos selskaper vi er i kontakt med i forbindelse med fakturering.

Personopplysningene innhentes som utgangspunkt av Interkreditt Kapital AS direkte fra debitor eller gjennom en samarbeidspartner etter anmodning fra debitor.

Kontaktpersoner i selskaper vi er i kontakt med blir registrert med navn, stillingstittel, telefonnummer og e-postadresse.

Opplysninger vi behandler om debitorer omfatter gjerne navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse og informasjon om forretningsforholdet mellom kreditor og debitor. Vi innhenter også personopplysninger fra Bisnode eller tilsvarende offentlig tilgjengelig tjenesteleverandør av kredittopplysninger.

Personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med innfordringen kan også bli benyttet til analyseformål. Utlevering av analyseresultater til våre oppdragsgivere/kunder skjer kun i form av statistiske opplysninger. Personopplysninger om den enkelte utleveres ikke i denne forbindelse.

 

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss eller gir oss rett til å gi ut informasjonen. All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Dine personopplysninger kan deles til følgende:

  • Andre selskaper i konsernet B2Holding ASA, som Interkreditt Kapital AS er en del av
  • Vår oppdragsgiver (din opprinnelige kreditor)
  • Myndigheter for å forhindre hvitvasking, bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet
  • Byråer og andre tredjeparter som leverer tjenester til oss, herunder kredittopplysningsbyråer, selskaper som brukes til å sende kommunikasjon til deg eller som gir oss teknisk støtte
  • Landsregistre, domstoler, statlige og ikke-statlige tilsynsmyndigheter og ombud
  • Andre tredjeparter der vi er pålagt dette i henhold til lovgivning

 

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge vi er forpliktet til det i henhold til norsk lov eller der det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre det foreligger bestemte juridiske forpliktelser som krever at vi beholder opplysningene lenger.

 

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Interkreditt Kapital AS ved daglig leder Erlend Mamelund. For spørsmål eller forespørsler du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte selskapet skriftlig per post eller e-post:

Besøksadresse:           Cort Adelers gate 30, 0254 Oslo

Postadresse:              Cort Adelers gate 30, 0254 Oslo

E-post:                         post@interkredittkapital.no

Telefon:                        +47 24 07 66 00

Org.nr:                         820 604 822

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du skriftlig kreve innsyn hos Interkreditt Kapital AS. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dersom vår behandling er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss skriftlig.

 

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.